Adeiladwyr Iaith i blant 3-5 oed

Click to enlarge the sample images:

Adeiladwyr Iaith i blant 3-5 oed sample image
Adeiladwyr Iaith i blant 3-5 oed sample image
Adeiladwyr Iaith i blant 3-5 oed sample image
Adeiladwyr Iaith i blant 3-5 oed sample image
Adeiladwyr Iaith i blant 3-5 oed sample image

Adeiladwyr Iaith i blant 3-5 oed

£24.00

Please select a Format

Mae’r llyfr amhrisiadwy ac ymarefrol hwn yn rhoi cyngor manwl a gweithgareddau i hybu sgiliau siarad a gwrando pob plentyn rhwng 2 a 6 oed. Mae wedi cael ei ddefnyddio’n eang ar draws miloedd o leoliadau ac mae’n galluogi gweithwyr proffesiynol a rhieni i ddeall anawsterau cyfathrebu y mae plant yn eu profi. Mae’n rhoi cyngor perthnasol ac yn llawn syniadau i gefnogi plant ag ystod eang o anawsterau lleferydd ac iaith.

Ymysg y pynciau dan sylw mae:

 • Datblygu chwarae ar gyfer iaith
 • Annog rhyngweitho rhwng oedolyn a phlentyn priodol
 • Datblygiad lefelau sylw
 • Helpu plant i ddatblygu eu dealltwriaeth o iaith a rhesymu geiriol
 • Datblygu sgiliau cymdeithasol trwy chwarae
 • Helpu plant cyn ysgol ag anhwylder ar y sbectrwm awtistig
 • Helpu plant i ddatblygu ymwybyddiaeth ffonolegol
 • Helpu plant gyda lleferydd aneglur

This invaluable and practical book provides detailed advice and activities to promote the speaking and listening skills of all children aged between 2 and 6 years. It has been widely used across thousands of settings and enables professionals and parents to understand the communication difficulties children experience. It gives relevant advice and is full of lots of ideas to support children with a wide range of speech and language difficulties.

Amongst the topics covered are:

 • Developing play for language
 • Encouraging appropriate adult-child interaction
 • The development of attention levels
 • Helping children develop their understanding of language and verbal reasoning
 • Developing social skills through play
 • Helping pre-school children with autistic spectrum disorder
 • Helping children develop phonological awareness
 • Helping children with unclear speech

Order securely online today
We accept Mastercard and Visa, or invoice for organisations

Reviews